• Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü – Faruk K. Timurtaş

  Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü – Faruk K. Timurtaş

    “Bu Sözlük’ümüzle büyük bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. Türkçemiz gelişmekte, terimler yönünden devamlı yenilenmekte ve değişmektedir. Yeni kelimeler meydana getirilmesi, daha uzun müddet bir ihtiyaç olarak kendini gösterecektir. Bütün mesele, yeni kelimelerin dilimizin bünyesine ve kanunlarına uygun olarak doğru şekilde türetilmesidir. Dil bilginlerinin ve hocalarm bu konuda yardımcı olmaları vazifeleridir. Otuz yılı aşkın bir meslek […]

  Continue Reading ...
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları – P.A Sorokin

  Çağdaş Sosyoloji Kuramları – P.A Sorokin

  Bu kitap sosyoloji kuramını bugün uygulanmakta olduğu şekliyle tartışmakta ve çözümlemektedir: çalışmaları toplumsal kuramı en çok etkileyen yazar ve sosyologların halen geçerli olan yaklaşımları ve çözümlemeleri üzerine odaklanmaktadır. Metinde Marx, Parsons, Habermas, Giddens, Foucault, Gofíman, Smith, Dahrendorf, Coleman gibi önemli isimler etrafındaki tartışmalardan hareketle modern sosyoloji kuramının en temel bakış açılarını bulabileceksiniz. İndir: Cilt 1  […]

  Continue Reading ...
 • Müneccimbaşı Tarihi – Müneccimbaşı Ahmed Dede

  Müneccimbaşı Tarihi – Müneccimbaşı Ahmed Dede

  Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin, «Sahaifü’l—Ahbâr» adlı eseri, tarihciler, on yedinci asır Türk âleminde vücuda getirilen üç büyük umumî islâm ve Türk tarihinden biri kabul edilir.Nitekim eserin değeri ve ehemmiyeti derhal anlaşıldığından, telif edildikten otuz sene sonra, Damad İbrahim Paşa’nın gayretleriyle arapça aslından Türkçe’ye tercümeye çalışılmış ve tercüme işi bir heyete havale edilmiştir. Devrin ilim adamlarından meydana […]

  Continue Reading ...
 • Necati Bey Divanı

  Necati Bey Divanı

  Onbeşinci Yüzyılın son yarısında yaşamış ve Onaltıncı Yüzyılın başlarında ölmüş olan Necâtî Bey, Türk edebiyatının önde gelen büyük şâirlerinden biridir. Asıl adı Îsâ’dır. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmiyor. Edirne’de bir hanım tarafından köle olarak alınıp sonra evlâtlık edinilmiştir. Şâirin hayatını bize nakleden kaynaklarda ismi açıklanmayan bu hanımın onu terbiye edip iyi bir tahsil […]

  Continue Reading ...
 • Fütûhât-ı Mekkiyye – Muhyiddin İbnü’l-Arabî

  İslam mütefekkirlerinden Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin üzerinde en çok konuşulan eseri. “Fütuhatı mekkiyesini hicazda yazmış, ve hocasına ithaf etmişti. Tahminen 2800 sahife tutan bu muazzam eser, gayet kapalı, zor bir dil ve lisan üzerine ve üslubu ile yazılmıştır. Cümleler arası, başlangıç ve sonu hiç bir şekilde noktalanmamış ve ayrılmamıştı. Ağır tasavvufi fikir ve münakaşalarla lebaleb doludur. Mana ve […]

  Continue Reading ...
 • Envâru’l Âşıkîn – Ahmed Bican

  Envâru’l Âşıkîn – Ahmed Bican

  “Ahmed Bîcan’ın (H.870/1466’dan sonra) Anadolu’da müslüman-Türk kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuş dinî-didaktik eseri. Ahmed Bîcan daha önce yazılan kitapların çoğunlukla Arapça olduğunu, kendisinin bu eseri Türkçe hazırlamakla halkın da ondan faydalanması amacını güttüğünü anlatır. Şeyhi Hacı Bayrâm-ı Velinin kendisini “ahvâl-i enbiyâ” üzerine “sâhib-i sır” kıldığını söyleyerek “ahvâl-i enbiyânın zahirine muvafık beyan”da bulunmak için, “Makâmât-ı evliyanın bâtınına […]

  Continue Reading ...
 • Paris Sıkıntısı – Charles Baudelaire

  Modern şiirin kurucuları arasında sayılan, Sembolist şiir akımını büyük ölçüde etkileyen Charles Baudelaire (1821-1867) şairliğinin yanı sıra önemli bir düşün insanıydı. Kendini doğuştan lanetlenmiş sayan, yaşadığı büyük yalnızlık dolayısıyla daima çağının ötesinde bir sürgün olarak hisseden büyük şair hep başka bir yerin özlemi ve arayışı içinde olmuş, bu özlemini ise şiir dışında, edebiyatın farklı dallarında […]

  Continue Reading ...

Antolog

antoloji.org

Santur Müzik

Arşiv